Veelgebruikte begrippen rondom een nalatenschap

 

Akte van overlijden

Een overlijdensakte/akte van overlijden is een akte waarin het overleden zijn van een persoon wettig is vastgelegd.

 

Beneficiair aanvaarden

Je erft de nalatenschap, maar bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. De belangrijkste reden voor deze keus, is als je denkt dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit.

 

Boedelbeschrijving

Een overzicht van álle bezittingen en schulden op overlijdensdatum. 

 

Codicil

Een codicil/wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de erflater zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. Daarnaast kan er ook omschreven worden hoe de uitvaart eruit dient te zien. Geldbedragen kunnen niet in een codicil omschreven worden. Er kan geen executeur aangewezen worden in een codicil.

 

Erfbelasting

De belasting die nabestaanden dienen te betalen vanwege het erfdeel dat hij/zij heeft aanvaard.

 

Erfenis

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat.             

 

Erfenis verwerpen

Een rechtshandeling van een erfgenaam die gericht is op het niet aanvaarden van een nalatenschap. 

  

Erflater

De persoon die een Erfenis nalaat.

 

Executeur

Degene die door de overledene (erflater) is aangewezen om de erfenis af te wikkelen.

 

Legaat

Een specifiek deel van een nalatenschap (geld, auto, een meubelstuk, een verzameling, sieraden) voor en specifiek persoon. Een legaat hoef je niet te accepteren. Een reden om te weigeren, is als het legaat een huis betreft en je veel kosten verwacht aan het huis. Of omdat je het legaat niet wilt. Of als de overledene voorwaarden aan het legaat heeft verbonden waar je het niet mee eens bent. Voor elk legaat kun je apart beslissen of je het accepteert of weigert.

 

Levenstestament

Het levenstestament treedt in werking bij leven. In dit document leg je vast wie je financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als je dit zelf niet meer kunt (bijv. door als je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen, als je in en coma bent geraakt of als je een beroerte gehad hebt). En op welke manier die persoon dat zal doen.

Een levenstestament omvat vaak twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Je legt alle gewenste zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen.

 

Nalatenschap

Het geheel van bezittingen (goederen en zaken) en schulden die een overleden persoon achterlaat.

 

Notaris

Is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken.

 

Testament

Een notariële akte waarin je aangeeft wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt na je overlijden. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen. Bijvoorbeeld als je kinderen krijgt of je partner gaat hertrouwen na je overlijden. Of juist wettelijke erfgenamen onterven.

 

Verklaring van erfrecht (akte van erfrecht)

Een notariële akte waarin is opgenomen of de overledene persoon een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen van de overledene zijn en wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. De erfgenamen kunnen zo hun recht op de nalatenschap aantonen. Een verklaring van erfrecht kan alléén door een notaris worden opgemaakt. Een verklaring van erfrecht wordt ook wel akte van erfrecht genoemd.

 

Verklaring van executele

Een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur van een bepaalde nalatenschap is en wat haar of zijn bevoegdheden zijn.

 

Volmacht

Met een notariële volmacht verleent een persoon (de volmachtgever), een andere persoon (de gemachtigde), de bevoegdheid om in zijn of haar plaats en namens hem of haar iets te doen.  Het kan gaan om het doen van betalingen, maar bijvoorbeeld ook om medische zaken.

 

Wilsverklaring

Een document waarin staat wat jouw wensen zijn rondom jouw behandeling of levenseinde. Deze verklaring wordt gebruikt als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Als je in een coma ligt bijvoorbeeld of als je een zwaar ongeluk krijgt waardoor je niet meer kunt praten met je arts. Als je een wilsverklaring hebt, weten anderen wat jouw behandelwensen zijn. Voorbeelden van wilsverklaringen zijn: euthanasieverklaring een behandelverbod of een niet-reanimeren verklaring.

 

Zuiver aanvaarden

Je aanvaardt de nalatenschap en bent (samen met de andere erfgenamen die zuiver hebben aanvaard) aansprakelijk voor eventuele schulden.